צו הפטר – השאיפה של כל חייב

פשיטת רגל

קבלת צו הפטר הינו השלב אליו שואפים מירב החייבים להגיע בהליכי פשיטת רגל בכדי לסיים את הליך פשיטת הרגל ושתיקי הוצאה לפועל אשר כנגדם יסגרו. צו זה אשר ניתן לחייב ע"י בית המשפט המחוזי לאחר שהוכיח כי השיב לנושיו את מלוא הסכום אשר היה ביכולתו לשלם וכי פעל לשם הסדרת חובותיו בתום לב מאפשר לחייב לפתוח "דף חדש" בחייו בדרך של מחיקת חובותיו וסגירת תיקי ההוצאה לפועל.

 

לאחר קבלת הצו מוסרות מהחייב המגבלות אשר הוטלו עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל לרבות ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על כרטיסי אשראי וכו'. עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע את כי ההפטר יהיה מותנה, חלקי או מלא, בהתאם נסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה והקביעה כאמור תתבסס גם על התנהלותו של החייב ותום ליבו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

 

סוגי ההפטר:

 

הפטר חלוט


צו הפטר המעניק לחייב פטור מוחלט ומלא מכל חובותיו. בקשה למתן צו הפטר חלוט יכולה להיות מוגשת על ידי החייב בסמוך לאחר קיומה של אסיפת הנושים וההכרזה עליו כפושט רגל. לא ניתן להגיש בקשה זו בטרם חלפו שישה חודשים מעת מתן צו כינוס הנכסים. בהכריעו בבקשת החייב למתן צו הפטר חלוט, בוחן בית המשפט המחוזי, בנוסף ליכולות הכלכליות של החייב וכושר השתכרותו, גם את תום ליבו והתנהלותו של החייב הן עובר והן לאחר מתן צו הכינוס והן את המקורות הכספיים .

 

הפטר מותנה

 

צו הפטר שניתן ע"י בית המשפט והקובע כי בכפוף התקיימותם של התנאים הקבועים בו, יופטר החייב באופן סופי מחובותיו למשל, עמידה בלוח התשלומים העתידיים שהושת על החייב בגדרו של הצו המותנה. תקופת התשלומים העתידיים תימשך, בד"כ, עד ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר, אולם בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו, כלומר על בית המשפט לציין בהחלטתו את אותם שיקולים מיוחדים. במידה והחייב לא מילא אחר התנאים שנקבעו בצו המותנה, רשאי בית המשפט המחוזי לבטל את צו ההפטר בכל זמן, ביוזמתו, או לאחר בקשה מטעם הכונס הרשמי, הנאמן, מנהל מיוחד, או נושה. מאידך, עמידה בנטלים הכלולים בצו ההפטר המותנה תזכה את החייב בהפטר חלוט.  

 

הפטר חלקי


צו הפטר אשר ניתן לחייב כאשר נקבע כי הוא התנהל בתום לב רק בנוגע לחלק מחובותיו בלבד. במידה ובית המשפט החליט כי יש ליתן לחייב הפטר חלקי, החייב יזכה לפטור רק מאותו חלק של חובותיו אשר נוצרו על ידי החייב בתום לב ואילו בנוגע לחובות האחרים על החייב להגיע להסדר נפרד עם נושיו או שלחלופין יימשכו כנגדו הליכי פשיטת הרגל או הליכי ההוצל"פ באופן נפרד.  


השיקולים מאחורי צו הפטר

 

בראש ובראשונה בית המשפט בוחן את מידת תום הלב של החייב, הן באשר ליצירת חובותיו והן באשר להתנהגותו במסגרת הליך פשיטת הרגל. עוד ייבחנו נושאים נוספים כגון היקף תביעות החוב התלויות ועומדות כנגד החייב וסוגי החובות בהתאם לדרגות הנשייה הרלוונטיות, מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב וכן פוטנציאל ההשתכרות שלו ויכולתו לפרוע את חובותיו.


בית המשפט הדן בהליך הפש"ר מתייחס לעיקרון אשר מקופל בהפטר והוא "הכרה באינטרס של פושט הרגל כאשר זה נקלע לחובות בתום לב והוא מצוי במצב שהוא איננו מסוגל לפרוע אותם". בית המשפט העליון התייחס לכך בפסיקתו בע"א 4892/91 אשכנזי נ' כונס הנכסים הרשמי בקובעו כי "חברה מתוקנת רואה ערך חשוב ביותר בגאולת חייבים מהשתעבדות מתמשכת לחובותיהם, עד אין קץ, ובהושטת גלגל הצלה לעברם". עם זאת, אל מול השיקולים החברתיים במתן ההפטר, בית המשפט מכיר בכך שיש בצו זה משום פגיעה בזכות הקניין של הנושים. אי לכך, מוטלת על בית המשפט מלאכת איזון בין האינטרסים השונים; מחד, זכותו של החייב להתקיים בכבוד כאשר הוא פעל בתום לב להסדרת חובותיו ומאידך, זכות הקניין של הנושים אשר הינה זכות חוקתית ממעלה ראשונה במשטר הדמוקרטי.

מנגד כאשר החייב מתנהל בחוסר תום לב ומבצע שימוש לרעה בהליכים המשפטיים כדי לצבור עוד חובות או להסתיר רכוש, יבוטל ההליך ולא יינתן הפטר, כמו למשל במקרה הזה. אשר התפרסם גם כאן ב YNET, או במקרה בו נצבר חוב מזונות משמעותי על מנת לבקש הפחתה בגובה המזונות, כמו במקרה הזה

קרא עוד: הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

 
 
 
 
 
 
 

מהו הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980

 

בהתאם להוראות סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, רשאי חייב לפנות לבית המשפט בבקשה להציע פשרה או הסדר לנושיו. זאת אף מבלי שתוגש על ידו בקשה לפשיטת רגל, או אם הוגשה, כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

הליך זה מביא בסופו להפטר החייב מחובותיו בדרך קצרה ויעילה.


מטרות ההליך:

  • גביית נכסי החייב בדרך היעילה והמהירה ביותר, וחלוקם לנושים באופן שוויוני.
  • מתן אפשרות לחייב שנקלע בתום לב לקשיים כלכליים לפתוח דף חדש בחייו על ידי מתן צו הפטר.


התנאים להגשת הצעת הסדר או פשרה:

1. חובות החייב עולים על סך של 34,511 ₪ (סכום זה מתעדכן מעת לעת)

2. לא ניתן כנגד החייב צו כינוס.

3. ההצעה מהווה לפחות 30% מסך החובות אשר נבדקו ואושרו על ידי המנהל המיוחד.

4. ההצעה צריכה להיות מאושרת על ידי רוב מניין הנושים (51% מהנוכחים ו/או שהביעו עמדה להצעה),    
   אשר להם 75% מסך הנשייה הכולל.


אילו מסמכים יש לצרף להצעה?

לצד בקשתו של החייב לאשר הצעת פשרה או הסדר יש לצרף:

  • תצהיר של החייב על כך שאין ביכולתו לעמוד בתשלום חובותיו.
  • דין וחשבון על חובותיו ורכושו בציון הסיבות שהובילו ליצירת חובותיו והסתבכותו הכלכלית.

במסגרת כלל השיקולים אותם בוחן בית המשפט במסגרת הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל, שוקל בית המשפט, בין היתר, אם הצעת ההסדר הינה סבירה והינה לטובתם של הנושים, התועלת הצפויה לנושים מקבלת ההצעה על פני חלופות גביה אחרות, לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל כנגד החייב, והאם קיים יסוד סביר להניח שהחייב יעמוד בהצעתו, תוך בחינת תום ליבו של החייב בשלב יצירת החובות ובשלב שלאחר הגשת הבקשה.

יודגש כי על החייב להניח הצעה לפיה הנו מוכן לשלם לפחות 30% מחובותיו הלא מובטחים.

הנחת היסוד בבקשה לפי סעיף 19א' (ג) הינה שלחייב קיימת יכולת לפרוע 30% מחובותיו

ועל כן יש ובית המשפט יחייב את מגיש הבקשה במתן ערובה בהתאם להצהרותיו.


ביטול ההסדר על ידי בית המשפט

על פי סעיף 54 לפקודה, בית המשפט רשאי לבקשת אדם מעוניין, להכריז על החייב פושט רגל ולבטל את ההסדר או הפשרה במקרים הבאים:

  • החייב לא שילם במועד תשלום המגיע לפי ההסדר או הפשרה.
  • בית המשפט ראה שההסדר או הפשרה לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • אישור ההסדר או הפשרה הושג במרמה.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 
 הסדר נושים