הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל

מסלול הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל מיועדת לחייב "מוגבל באמצעים".
תיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל אשר נכנס לתוקפו ביום 6.9.2015 הנו למשך 3 שנים עד ליום 5.9.2018.

לאור התיקון, חייבים אשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים במערכת ההוצאה לפועל, ועומדים בתנאי הסף שנקבעו, זכאים להגיש בקשה להפטר כלומר מחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל מלבד חובות שאינם ברי הפטר כגון: מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

קיים דמיון רב בין קבלת הפטר בהליכי פשיטת רגל בהתאם לפקודה לבין קבלת הפטר בהליך הוצאה לפועל,  
בשוני ובהבדלים בין השנים, הח"מ יעסוק בכך במאמר נפרד.
לעניין זה ראה אף את מאמרי פשיטת רגל צו הפטר – השאיפה של כל חייב.

התנאים להגשת הבקשה ע"פ החוק:

  • חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: החייב הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים" בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות.

 

  • סכום החובות בהוצאה לפועל הינו עד 800,000 ₪: בעת הגשת הבקשה לא עלה סך חובותיו של החייב על  סכום של 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי  הפטר- משכנתא, מזונות, קנס מנהלי או פלילי) נציין, כי בעת בחינת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל את היקף החובות בהוצאה לפועל ואת החובות שאינם בהוצאה לפועל. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 800,000 ₪ אז משמעות הדבר שלא ניתן לקבל הפטר.

 

  • תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב 3 שנים האחרונות: החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונותשקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.

 

  • אין הליך פעיל של פשיטת רגל: לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא  קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

 

  • אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.

  
הבהרה: קבלת ההפטר נתונה תמיד לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל, גם גם אם הנך עומד/ת
               בקריטריונים להגשת הבקשה, וכן תלויה בעוצמת התנגדות הנושים לבקשת ההפטר.

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

פשיטת רגל