פשיטת רגל ביטול ההליך עקב חוסר תום לב

ביטול הליך פשיטת רגל הסתרת עובדות ומעשים ואי תשלום מזונות ילדים

פשיטת רגל 

לאחרונה מתח נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ביקורת מרומזת כי קיימים
תיקי פשיטת רגל רבים מידי.
ההיסטוריה מלמדת כי לשכת ההוצאה לפועל החלה ליישם הוראות חוק ישנה לפיה לא ניתן לבצע איחוד תיקים מסכום חוב כספי העולה על 100,000 ש"ח לערך ומכאן החלה נהירה
בלשכת כונס הנכסים הרשמי ונפתחו עשרות תיקי פשיטת רגל.

פשיטת רגל
התנהלות החייב בתום לב 

כידוע חובה על החייב להתנהל בתום לב, תוך חשיפת כל הנתונים העובדתיים.
לאחרונה ניתנה בבית המשפט המחוזי החלטה אשר ביטלה לחייב את הליך הפש"ר.
בהחלטה שניתנה באמצעות כב' השופטת יעל בלכר, בתיק פשר שמספרו 1264-08-11,
אושרה בקשת הנאמן לבטל את הליך פשיטת הרגל של החייב.

בתיק זה עדכן המנהל המיוחד את בית המשפט וביקש שיורה על ביטול הליכי פשיטת הרגל. מהנתונים שהעלה המנהל המיוחד  לא רק שהחייב הסתיר ממנו את המידע המהותי הזה,
אלא שניכר כי מדובר באדם שזלזל בהזדמנות שניתנה לו לשיקום חייו, ובמקום לנצלה בחר
לבצע מעשים פליליים שבגינם צבר חוב נוסף.

הנאמן סבר, כי בנסיבות הקיימות אין החייב זכאי להפטר אלא שיש לבטל את ההליך,
למרות שהחייב עמד בתשלומים החודשיים (הנמוכים) והגיש דו"חות במועד.
מכאן עולה הנחת יסוד ברורה כי חייב אשר עומד בתשלומים החודשים ומגיש דו"חות
עדכניים במועד, עובדה זו כשלעצמה אינה גוברת על מעשים אשר אינם הגונים.

יצוין כי החייב הציג בפני המנהל המיוחד מצג לפיו הנו זקן ותשוש בניגוד לעבירות שביצע.

דוגמא נוספת לתיק פשר בו בוטל הליך פשיטת הרגל מצוי באתר תיק פש"ר 2720/07.
בתיק זה טען החייב כי עקב מחלה נפשית אין ביכולתו לשלם את חובותיו ולאורך מספר חודשים שילם תשלום נמוך של 100 ש"ח.
לאחר חשיפת מעשי החייב באמצעות הח"מ ביטל בית המשפט המחוזי באמצעות כב' השופטת חנה פלינר את הליך הפש"ר, ערעור שהוגש מטעם החייב נדחה בבית המשפט העליון.

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%92-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D#.WaqoQ8iGM2w

כן התחמקות שיטתית מתשלום מזונות ילדים מהווה עילה לביטול הליך פש"ר.
https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95#.WaqngciGM2w

מצאנו כי חייב אשר מתנהל בחוסר תום לב ומסתיר את פעולותיו,
דבר זה מהווה עילה לביטול צו כינוס הנכסים כנגדו.
לעתים נאלץ הנושה בעצמו לחשוף את מעשי החייב, דבר אשר מהווה קושי רציני,
ולו רק מן הטעם של חוסר כדאיות כלכלית.

ניתן לקרוא כאן באתר יותר על מנהל מיוחד וחקירת יכולת.

חקירת יכולת ב  פשיטת רגל

מהו הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980

 

בהתאם להוראות סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, רשאי חייב לפנות לבית המשפט בבקשה להציע פשרה או הסדר לנושיו. זאת אף מבלי שתוגש על ידו בקשה לפשיטת רגל, או אם הוגשה, כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

הליך זה מביא בסופו להפטר החייב מחובותיו בדרך קצרה ויעילה.


מטרות ההליך:

  • גביית נכסי החייב בדרך היעילה והמהירה ביותר, וחלוקם לנושים באופן שוויוני.
  • מתן אפשרות לחייב שנקלע בתום לב לקשיים כלכליים לפתוח דף חדש בחייו על ידי מתן צו הפטר.


התנאים להגשת הצעת הסדר או פשרה:

1. חובות החייב עולים על סך של 34,511 ₪ (סכום זה מתעדכן מעת לעת)

2. לא ניתן כנגד החייב צו כינוס.

3. ההצעה מהווה לפחות 30% מסך החובות אשר נבדקו ואושרו על ידי המנהל המיוחד.

4. ההצעה צריכה להיות מאושרת על ידי רוב מניין הנושים (51% מהנוכחים ו/או שהביעו עמדה להצעה),    
   אשר להם 75% מסך הנשייה הכולל.


אילו מסמכים יש לצרף להצעה?

לצד בקשתו של החייב לאשר הצעת פשרה או הסדר יש לצרף:

  • תצהיר של החייב על כך שאין ביכולתו לעמוד בתשלום חובותיו.
  • דין וחשבון על חובותיו ורכושו בציון הסיבות שהובילו ליצירת חובותיו והסתבכותו הכלכלית.

במסגרת כלל השיקולים אותם בוחן בית המשפט במסגרת הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל, שוקל בית המשפט, בין היתר, אם הצעת ההסדר הינה סבירה והינה לטובתם של הנושים, התועלת הצפויה לנושים מקבלת ההצעה על פני חלופות גביה אחרות, לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל כנגד החייב, והאם קיים יסוד סביר להניח שהחייב יעמוד בהצעתו, תוך בחינת תום ליבו של החייב בשלב יצירת החובות ובשלב שלאחר הגשת הבקשה.

יודגש כי על החייב להניח הצעה לפיה הנו מוכן לשלם לפחות 30% מחובותיו הלא מובטחים.

הנחת היסוד בבקשה לפי סעיף 19א' (ג) הינה שלחייב קיימת יכולת לפרוע 30% מחובותיו

ועל כן יש ובית המשפט יחייב את מגיש הבקשה במתן ערובה בהתאם להצהרותיו.


ביטול ההסדר על ידי בית המשפט

על פי סעיף 54 לפקודה, בית המשפט רשאי לבקשת אדם מעוניין, להכריז על החייב פושט רגל ולבטל את ההסדר או הפשרה במקרים הבאים:

  • החייב לא שילם במועד תשלום המגיע לפי ההסדר או הפשרה.
  • בית המשפט ראה שההסדר או הפשרה לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • אישור ההסדר או הפשרה הושג במרמה.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 
 הסדר נושים